دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 1398

ورود |عضويت
  سالهاي زراعي  
 
  سال زراعي 96-95  
 
Barandegi

بارندگی در تاریخ 96/02/18(نهايي)
بارندگی در تاریخ 96/02/17
بارندگی در تاریخ 96/02/15
بارندگی در تاریخ 96/02/14
بارندگی در تاریخ 96/02/13
بارندگی در تاریخ 96/02/11
بارندگی در تاریخ 96/01/30
بارندگی در تاریخ 96/01/27
بارندگی در تاریخ 96/01/13
بارندگی در تاریخ 96/01/12
بارندگی در تاریخ 96/01/10
بارندگی در تاریخ 96/01/04
بارندگی در تاریخ 96/01/03
بارندگی در تاریخ 96/01/01
بارندگی در تاریخ 95/12/30
بارندگی در تاریخ 95/12/27
بارندگی در تاریخ 95/12/21
بارندگی در تاریخ 95/12/05
بارندگی در تاریخ 95/11/27
بارندگی در تاریخ 95/11/26
بارندگی در تاریخ 95/11/25
بارندگی در تاریخ 95/11/22
بارندگی در تاریخ 95/11/11
بارندگی در تاریخ 95/11/09
بارندگی در تاریخ 95/11/01
بارندگی در تاریخ 95/10/16
بارندگی در تاریخ 95/10/13
بارندگی در تاریخ 95/10/12
بارندگی در تاریخ 95/10/08
بارندگی در تاریخ 95/10/07
بارندگی در تاریخ 95/10/06
بارندگی در تاریخ 95/10/05
بارندگی در تاریخ 95/10/04
بارندگی در تاریخ 95/09/30
بارندگی در تاریخ 95/09/25
بارندگی در تاریخ 95/09/16
بارندگی در تاریخ 95/09/15
بارندگی در تاریخ 95/09/12
بارندگی در تاریخ 95/08/16
بارندگی در تاریخ 95/08/13
بارندگی در تاریخ 95/07/10

پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا