آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 95/09/25      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  124  
  كل بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع كل بارندگي  124  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران    
  بارندگي برف (سانتي متر) 9  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 6.7  
  جمع بارندگي 6.7  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 124  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 9  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 6.7  
  جمع كل بارندگي 130.7  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار