آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 96/01/13      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  318.2  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي  406.4  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 4  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 4  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 322.2  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي 410.4  
   
  ميزان بارندگي در سال گذشته تا اين تاريخ:  
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار