آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 95/11/22      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  239.4  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 53  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 42.6  
  جمع كل بارندگي  282  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران    
  بارندگي برف (سانتي متر) 2  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 1.1  
  جمع بارندگي 1.1  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 239.4  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 55  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 43.7  
  جمع كل بارندگي 283.1  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار