آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 95/09/16      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  111.2  
  كل بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع كل بارندگي  111.2  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 12.8  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 12.8  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 124  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي 124  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار