آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 96/02/18      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  389.8  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي  478  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 41  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 41  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 430.8  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي 519  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار