پنج شنبه 29 فروردین ماه 1398

ورود |عضويت
  سال زراعي  
 
  آمار بارندگي 89-88  
 
Barandegi

آمار نهايي (تا انتهاي شهريور 1389)

آمار بارندگي در تاريخ 24/02/1389
آمار بارندگي در تاريخ 12/02/1389
آمار بارندگي در تاريخ 11/02/1389
آمار بارندگي در تاريخ 09/02/1389
آمار بارندگي در تاريخ 03/02/1389
آمار بارندگي در تاريخ 24/01/1389
آمار بارندگي در تاريخ 20/01/1389
آمار بارندگي در تاريخ 17/01/1389
آمار بارندگي در تاريخ 07/01/1389
آمار بارندگي در تاريخ 04/01/1389
آمار بارندگي در تاريخ 28/12/1388
آمار بارندگي در تاريخ 13/12/1388
آمار بارندگي در تاريخ 07/12/1388
آمار بارندگي در تاريخ 01/12/1388
آمار بارندگي در تاريخ 18/11/1388
آمار بارندگي در تاريخ 15/11/1388
آمار بارندگي در تاريخ 05/11/1388
آمار بارندگي در تاريخ 27/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 18/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 17/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 16/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 07/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 05/09/1388
آمار بارندگي در تاريخ 30/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 28/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 27/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 12/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 10/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 09/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 08/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 07/08/1388
آمار بارندگي در تاريخ 02/08/1388

  بارش نهايي سالهاي زراعي  
 
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا