آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 95/08/13      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  12.7  
  كل بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع كل بارندگي  12.7  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 7  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 7  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 19.7  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي 19.7  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار