آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: 96/02/13      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  351.8  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي  440  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 17.5  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 17.5  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 369.3  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 111  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 88.2  
  جمع كل بارندگي 457.5  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار