آمار بارندگي سال زراعي 96-95
    تاريخ بارندگي: شنبه 95/07/10      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  0  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي  0  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 12.7  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 12.7  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 12.7  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي 12.7  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار