شنبه 02 آذر ماه 1398
Untitled 6

متخلفين تغيير كاربری غيرمجاز اراضی زراعی و باغات

1-هدف:
جلوگیری از تبدیل اراضی زراعی وباغ ها

2- مدت زمان انجام کار:
بستگی به پاسخ استعلام های بعمل آمده ازادارات ذیربط وتشکیل جلسات مربوطه دارد

3- متصدی مربوطه:
جناب آقای رضا زاغی - جناب آقای جمال امینی

4- شرح:

1- شناسائي افراد متخلف توسط مامورين اجرايي مديريت جهاد کشاورزی شهرستان و تعيين موضوعيت و مساحت و نوع تغيير کاربری و مشخصات افراد متخلف
2- اخطارکتبی به متخلف توسط مامورين اجرايي مديريت به منظور توقف عمليات و تنظيم صورت جلسه لازم در اين خصوص(مشاهده فرم اخطار)
3- درصورت ادامه اقدامات خلاف متخلف بنا به درخواست مأموران مديريت، نيروی انتظامی موظف است از ادامه عمليات متخلف جلوگيری نمايد
4- مديريت جهاد کشاورزی مکلف است ضمن ارزيابی اراضی توسط کميسيون تقويم با توجه به صورت جلسه تنظيمی در اسرع وقت نسبت به معرفی مجرم يا مجرمين به مراجع قضائی اقدام نمايد
5- حضور کارشناس مديريت جهاد کشاورزی در جلسات محاکم قضائی و پيگيری پرونده تخلف تا حصول نتيجه
6- صدور رأی دادگاه در مورد پرونده متخلف مبنی بر قلع و قمع مستحدثات غير مجاز
7- اجرای حکم دادگاه در خصوص قلع و قمع مستحدثات غير مجاز و اعاده زمين به حالت اوليه با حضور نماينده دادگاه و نماينده نيروی انتظامی
8- وصول جريمه تعيين شده از متخلف توسط مراجع قضائی

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا