جمعه 05 خرداد ماه 1396
Untitled 6

محصولات منطقه و آفات آنها

براي مبارزه با آفات و بيماريها رعايت موارد زير بسيار ثمر بخش خواهد بود:

رعايت بهداشت زراعي : جمع آوری ميوه هاي آلوده – درصورت امكان برگهاي آلوده – هرس شاخه هاي آلوده و از بين بردن آنها

عمليات مناسب زراعي : رعايت اصولي كاشت (زراعي وباغي ) – استفاده از ارقام مناسب و مقاوم– تقويت گياه – آبياري منظم و كافي – هرس مناسب درختان

در صورتي كه خسارت آفات و بيماريها بيشتر از حد آستانه زيان اقتصادي باشد آنگاه : آخرين راه حل براي مبارزه با آفات و بيماريها مبارزه شيميايي مي باشد

براي مبارزه شيميايي در نظر گرفتن اين موارد الزامي مي باشد:

  1. شناخت دقيق آفت و بيماري ازلحاظ نحوه زندگي وخسارت زدن

  2. زمان مناسب مبارزه

  3. سم مناسب

  4. مصرف ميزان كافي

  5. استفاده از سمپاش مناسب

در قسمت "مقالات ترويجي" نيز مطالب مفيدي جهت استفاده قرار داده شده است.

گندم

نام بيماري: سن
روش مبارزه: رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

نام بيماري: شته
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري: تريپس
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

نام بيماري: ملخ
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

جو

نام بيماري: سن
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

نام بيماري: ملخ
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

سیب زمینی

نام بيماري: شته
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري: مينوز
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري: تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري: سفيدبالك
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري: زنجرك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم مفتولي
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:آبدزدك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:كنه
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

يونجه

نام بيماري:سرخرطومي
روش مبارزه:مبارزه مكانيكي ( چرانيدن) – شعله افكن - مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:مبارزه مكانيكي ( چرانيدن) –- مبارزه شيميايي

لوبيا

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت زمان كاشت – رعايت تناوب زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كنه
روش مبارزه:رعايت زمان كاشت – رعايت تناوب زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم مفتولي
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آلو

نام بيماري:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

نام بيماري:سرشاخه خوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

سبزي و صيفي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم طوقه بر
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:آبدزدك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

نام بيماري:سفيدبالك
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

انگور

نام بيماري:كرم خوشه خوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:زنجره
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

بادام

نام بيماري:زنبور مغزخوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي

نام بيماري:شپشك نخودي
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

زردآلو

نام بيماري:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

سيب

نام بيماري:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:ليسه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم خراط
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه مكانيكي

گردو

نام بيماري:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:كرم خراط
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه مكانيكي

آلبالو و گيلاس

نام بيماري:مگس گيلاس
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

نام بيماري:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا