• کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی
چهارشنبه 27 تیر ماه 1403
  مقالات علمی
اصول پرورش قارچ خوراكي 13

بررسي مقدار ترسيب کربن در گون زارهاي منطقه گلستان کوه خوانسار (796 کیلو بايت) 11 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
گرم شدن هوا اثرات مخربي بر محيط و اکوسيستم هاي طبيعي دارد. اکوسيستم هاي مرتعي ايران و سراسر جهان مي توانند از طريق ذخيره کربن در بيوماس و مواد آلي خاک، به تعديل افزايش دي اکسيد کربن در اتمسفر کمک کنند. به منظور بررسي نقش و پتانسيل گون زارها در ترسيب کربن، يک منطقه ي معرف از تيپ گياهي Agropyron tauri - Astragalus brachycalex در مرتع گلستان کوه خوانسار انتخاب شد و مقادير کربن در بيوماس هوايي و زيرزميني، لاشبرگ و خاک در آن محاسبه گرديد.

تعيين جذابيت گونه هاي مختلف گياهي براي زنبورعسل در مناطق خوانسار و فريدن اصفهان (483 کیلو بايت) 16 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
به منظور تعيين جذابيت گونه هاي مختلف گياهي براي زنبورعسل آزمايشي در مناطق مختلف جنوب غربي استان اصفهان تحت پوشش اقليم نيمه استپي با استفاده از كلنيهاي زنبورعسل معمولي (Apis mellifera L. ) انجام گرفت. جذابيت هر گونه گياهي با آماربرداري از تعداد زنبور ملاقات كننده و مدت زمان استقرار روي هر گياه در طول دوره گلدهي تعيين گرديد.

مطالعه گرده شناختي گياهان گلدار مورد استفاده زنبور عسل در مناطق خوانسار و فريدن استان اصفهان (982 مگا بايت) 19 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
به منظور انجام مطالعات گرده شناختي در مناطق خوانسار و فريدن استان اصفهان ضمن جمع آوري گرده هاي بساك گلها بصورت مستقيم، از كلني هاي زنبورعسل معمولي (Apis mellifera L) نيز در شش ايستگاه مختلف استفاده گرديد. با نصب تله گرده برروي كندوها اقدام به جمع آوري گرده زنبوران عسل شد. سپس با روش ارتمن دانه هاي گرده رنگ آميزي و از آنها اسلايد ميكروسكوپي تهيه و ضمن مقايسه با گرده هاي بساك گياهان، گياهان مورد استفاده زنبوران عسل شناسايي خصوصيات هر يك طبق جدول فهرست خصوصيات دانه هاي گرده تعيين گرديد.

توزيع مکاني ماده آلي در خاک هاي سطحي در سه اقليم استان اصفهان (415 کیلو بايت) 12 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
کربن آلی خاک و ویژگیهای مرتبط با آن مهمترین شاخصه های شناخته شده کیفیت خاک هستند. در این مقاله به بررسی تغییرات کربن آلی در در خاکهای استان اصفهان پرداخته شده است.

رابطه بين خلاقيت و قصد کارآفريني (533 کیلو بايت) 11 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي رابطه خلاقيت با قصد كارآفريني - جامعه آماري اين پژوهش شامل تمام دانشجويان كارشناسي كشاورزي سال آخر (پرديس كشاورزي و منابع طبيعي كرج و پرديس ابوريحان) دانشگاه تهران است.

پايداري آب كشاورزي (383 کیلو بايت) 24 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
در اين مقاله آثار عوامل مختلف اقتصادي، اجتماعي، فيزيكي، نهادي و نيز عوامل مديريتي بر ميزان آب كشاورزي تعيين شده است.

شناسايي انگل هاي خارجي برخي ماهيان زينتي استان اصفهان (750 کیلو بايت) 9 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي حاضر با هدف شناسايي انگل هاي خارجي برخي ماهيان آكواريومي شامل ماهي قرمز حوض، گوپي، آنجل، و گورامي دارف صورت پذيرفته است.

مقاومت به ايميداکلوپريد در جمعيت هاي تريپس پياز (Thrips tabaci (Thys. Thripidae جمع آوري شده از مزارع پياز استان اصفهان (496 کیلو بايت) 8 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
تريپس پياز اصلي ترين آفت مزارع پاز در استان اصفهان به حساب مي آيد. كشاورزان براي مبارزه با اين آفت اغلب از آفت كشها استفاده مي كنند. جهت ارزيابي حساسيت تريپس در برابر حشره كش ايميداكلوپريد 10 جمعيت تريپس پياز مورد بررسي قرار گرفته است.

مقايسه برخي از شاخص هاي شيميايي و بيولوژيک خاک در کاربري هاي مختلف اراضي در دو فصل ابتدا و انتهاي فصل رويش در منطقه فريدن اصفهان (189 کیلو بايت) 8 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بررسي برخي از شاخصهاي شيميايي و بيولوژيك خاك در سه كاربري اراضي (مرتع، ديمزار رها شده و ديم)، در دو فصل رويش (ارديبهشت و شهريور) و در سه شيب انجام مي گردد.

بررسي پيامدها و عوامل موثر بر ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان (414 کیلو بايت) 9 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اين پژوهش دو هدف دارد:
1- بررسي عامل هاي موثر بر وقوع جفت ماندگي و پيامد توليدي و توليد مثلي ناشي از آن
2- تخمين زيان مالي ناشي از يك مورد وقوع جغت ماندگي در گله هاي صنعتي گاو شيري استان اصفهان

بررسي پيامدها و عوامل موثر بر ميزان وقوع جفت ماندگي در گاوهاي هلشتاين استان اصفهان (285 کیلو بايت) 35 صفحه PDF
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اين مطالعه با هدف تحليل انتقال قيمت ميان بازار داخل و صادراتي محصولات منتخب کشمش، پسته و زعفران و تحليل آثار رفاهي ناشي از انتقال نامتقارن صورت گرفت. به اين منظور از داده هاي سري زماني دوره 1970-2009 استفاده شد. آزمون عليت نشان داد قيمت صادراتي کشمش و پسته علت قيمت داخلي است و در مورد زعفران قيمت داخلي علت قيمت صادراتي مي باشد. همچنين نتايج حاصل از آزمون انتقال قيمت نشان داد در مورد کشمش و زعفران انتقال قيمت در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در مورد پسته انتقال قيمت در کوتاه مدت متقارن و فرايند انتقال قيمت بلندمدت نامتقارن ارزيابي شد. همچنين تحليل رفاهي انتقال نامتقارن نشان داد که افزايش قيمت موجب افزايش رفاه مجموع مصرف کنندگان داخلي، توليدکنندگان و صادرکنندگان مي شود و کاهش قيمت موجب کاهش رفاه مجموع آن ها مي شود، اما مقدار مطلق تغييرات رفاهي ناشي از کاهش قيمت بيشتر از افزايش قيمت است.

  مطالب آموزشی
اصول پرورش قارچ خوراكي 13

راهنماي كنترل گزش جانوران زهر دار (1.28 مگا بايت) 34 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
جانوران زهر دار مانند عقرب، مار، عنكبوت و زنبور را بيشتر بشناسيم،علت گزش اين جانوران چيست، گونه هاي خطرناك اين حيوانات چيستند، نشانه هاي گزيدگي اين حيوانات،

بيماري آتشك (2.32 مگا بايت) 17 صفحه پاورپوينت
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بيماري آتشك چيست، علائم آن كدامند، راه هاي مبارزه با اين بيماري چگونه اند.

بيماريهاي درخت آلو (328 كيلوبايت) 8 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
بيماري غربالي، بيماري انبونك يا خيارك آلو، كرم آلو و . . . .

آفات مهم درخت گردو (840 كيلوبايت) 26 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
به صورت فايل پاور پوينت و آسيبهاي گرم سيب به درختان گرد و . . . را بررسي مي كند.

مديريت و كنترل كرم خراط در باغهاي گردو (118 كيلوبايت) 3 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
نتايج اوليه حاصل از انجام پرژه هاي مختلف طرح ملي خاص مديريت تلفيقي كرم خراط و دستاوردهاي حاصل شده تا كنون به صورت دستورالعمل ارائه مي گردد. . . . .

دستورالعمل سرشاخه كاري گردو هاي نامرغوب با ارقام نخبهن (913 كيلوبايت) 10 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اين دستورالعمل بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي مصوب سازمان تحقيقات و آموزش كشاورزي و طرح تحقيقاتي مصوب استاني استخراج گرديده است . . . .

گزارش پرورش اشتغال بلدرچين (247 كيلوبايت) 6 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
گزارش پرورش اشتغالزايي بلدرچين است كه در روستاي تيدجان در شهرستان خوانسار با حجم 1000 قطعه ويژه زنان روستايي انجام شد . . . .

گزارش نهايي سنتز ملي مطالعات كاهش ضايعات ناشي از سرمـازدگي محصولات كشاورزي كشور (29.3 مگا بايت) 155 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
معرفی مطالعات انجام شده در زمينه تنش‌های سرما و يخ‌زدگی، روش‌های پيش‌بينی يخبندان و دمای حداقل و دستورالعمل کاربرد آن، معرفی تجهيزات و ادوات هواشناسی، بررسي احتمال يخبندان . . . .

اصول پرورش قارچ خوراكي (643 كيلو بايت) 13 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
اصول پرورش قارچ های خوراکی (صدفی – دکمه ای)، ارزش غذایی، استفاده ازضایعات کشاورزی درپرورش قارج خوراکی، محل پرورش قارچ، تهیه بستر کاشت قارچ و . . . .

اصول پرورش بوقلمون ( 173 كيلو بايت) 7 صفحه
آنچه در اين مقاله مي خوانيد:
تاریخچه اهلی شدن، تاریخچه نگهداری در ایران، فیزیولوژی بوقلمون، جیره های غذایی، جوجه کشی، شرایط ماشینهای جوجه کشی، استرس گرمائی در بوقلمون و راه های کاهش آن و . . . . .

اصول پرورش شتر مرغ (523 كيلو بايت) 21 صفحه
آنچه در اين مقاله خواهيد خوانيد:
رده بندي شترمرغ و نژادهاي موجود ، ارزش غذایی، انتخاب زمين ، نحوه گرفتن مجوزهاي قانوني ، طراحي ساختمان و تاسيسات،آينده صنعت شترمرغ و . . . .

ورود |عضويت
  نظرسنجي
درباره پرتال ما نظر بدهيد:

 

تعداد جوابها : 172

بسيار خوب : 55%
خوب : 5%
متوسط : 2%
ضعيف : 37%

  ارسال  
  كاربران حاضر در پورتال
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 385
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 385

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2408669
Visitors بازديد هاي امروز: 1214
Visitors بازديد هاي ديروز: 681
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا