• کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی
پنج شنبه 23 اردیبهشت ماه 1400
  آرشيو سال 91 واحد باغباني  
 
Untitled 6

عملكرد امور باغبانی تا پايان سال 91

افزايش كمی و كيفی توليدات زراعی، رسيدن به توسعه و توليدوظايف مديريت باغياني مطالعه و تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات گردآوري شده براي تدوين برنامه هاي باغباني در جهت افزايش توليد و توسعه امور باغباني ، توسعه سطح زير كشت ،تهيه طرح جامع كشت باغي، تدوين طرح هاي آموزشي و ترويجي ، نظارت بر امور مربوط به برآورد نهاده ها و ماشين آلات مورد نياز بخش باغباني و ... مي باشد .

ميزان سطح اراضي باغي شهرستان 2000 هكتار با ميزان توليد 10000 تن و بيش از 15 نوع محصول باغي در اين شهرستان كشت مي شود.

ميزان توليد محصولات باغبانی و گلخانه ای شاخص (تا پايان سال 91)

عنوان

ميزان سطح

( هكتار)

ميزان توليد

واحد

نسبت توليد به استان (درصد)

ميزان اشتغال

(نفر)

محصولات گلخانه اي سبزي و صيفي

14

22

تن

16

قارچ خوراكي

6

110

تن

23

گل شاخه بريده

2

65000

شاخه

14

گل و گياهان آپارتماني

گلدان

درخت و درختچه هاي زينتي

اصله

گياهان دارويي

7

17

تن

19

5 محصول باغي شاخص شهرستان

گردو

400

2000

تن

آلووگوجه

200

1770

تن

انگور

500

3500

تن

بادام

456

564

تن

پتانسيل هاي باغباني شهرستان

توسعه باغات شهرستان

2

150

تن

اصلاح وجايگزيني باغات

12

350

تن

ديگر محصولات باغي شهرستان:
زردالوقيسي-البالو-گيلاس-هلو

براي افزايش راندمان و بهره وري در توليدات باغباني در سالهاي گذشته اقدامات ذيل انجام گرديده است:
اجراي ابياري تحت فشار براي اراضي كشاوزي ا ستفاده ازرقمتغذيه باغات به روش چال كودونواركود اصلاح وجايگزيني باغات -استفاده ازكود ريزمغذي بصورت محلول پاشي

برنامه هاي توسعه اي بخش باغباني شهرستان :
استفادهرازگونه هاي درختان دررقابت با شهرستانهاي ديگر-تغير روش آبياري بصورت قطره اي-تغيير روش تغذيه درختان به روش چال كود ونواركود

  آرشيو سالهاي قبل واحد باغباني  
 
Baghbani

عملكرد واحد باغباني در سال زراعي 88 - 87
1 - معرفي مبلغ 410 ميليون ريال سرمايه درگردش گلخانه به 8 نفر ازگلخانه داران شهرستان

2 - توزيع 600 كيلوگرم كودكامل ميكرو معدني بين گلخانه داران شهرستان

3 - احداث 2/1 هكتارمزارع زعفران

4 - خريد 23 عدد قيچي باغباني جهت توزيع بين باغداران شهرستان

5 - تغذيه اصولي باغات انگوربه ميزان 6 هكتاربا كود حيواني وشيميايي مورد نياز

6 - تسطيح نسبي كف باغ واصلاح جوي هاي آبياري ونيز اصلاح تشتك به ميزان 5هكتار

7 - انجام هرس جوانسازي درباغات ميوه به ميزان 5 هكتار

8 - توزيع 104 ليتركود مايع بين باغداران

باغبانی در سال 86

سطح محصولات باغی در سال زراعی 86-87
وضعیت گلخانه های فعال

عملکرد باغبانی در سال 1386

پیشنهادات
برنامه های بلند مدت

سطح محصولات باغی در سال زراعی 86-87

سطح (هکتار)

نام محصول

ردیف

9.8

آلبالو

1

5.5

گیلاس

2

15

گوجه

3

168.8

آلو

4

1.9

هلو

5

98.6

زرد آلو

6

71

سیب

7

9

گلابی

8

2

به

9

680

انگور

10

3/846

گردو

11

459

بادام

12

6/0

فندق

13

(بالا)

وضعیت گلخانه های فعال

میزان تولید (تن/شاخه)

اشتغالزائی

تعداد واحد

سطح زیر کشت(متر مربع)

نوع محصول

74 تن

2

1

1500

خیار و گوجه

48 تن

13

7

12900

توت فرنگی

1350000 شاخه

10

3

9000

گل رز

354000 شاخه

5

4

5900

گل لیلیوم ,و

64000 شاخه

1

1

1600

گل لیسیانتوس

(بالا)

عملکرد باغبانی در سال 1386

1- تولید و افزایش تولیدات باغی شامل :
خرید قیچی باغبانی 8 عدد ، خرید پوست کن گردو 1 دستگاه ، خرید خشک کن آلو 2 دستگاه . اعتبار 10 میلیون ریال – تخصیص 100%
2- اصلاح و توسعه باغات شامل :
عملیات جایگزینی و اصلاح باغات سردسیری و خشک و دیم 25 هکتار ، تغذیه باغات 9 هکتار ، آزمایش خاک و برگ باغات میوه و گل 1مورد ، احداث باغات الگوئی 1 هکتار. هدایت و نظارت فنی 100هکتار اعتبار 80 میلون ریال – تخصیص 60%
3- توسعه باغات در اراضی شیبدار شامل :
توسعه درختکاری و احداث بلغ بادام دیم 21 هکتار اعتبار 60 میلیون ریال – تخصیص 60%

(بالا)

پیشنهادات

1- توجه و سرمايه گذاري در اصلاح و احياء باغات
2- تسهيل در اجراي طرح آبياري تحت فشار
3- آموزش گلخانه داران و باغداران پيرامون مسائل فني و دانش تخصصي مورد نياز طرح، قبل ازشروع طرحها.

(بالا)

برنامه های بلند مدت

1- توسعه باغات به ويژه گردو و آلو، انگور و بادام
2- اصلاح و احياء باغهاي قديمي و فرسوده
3- احداث باغهاي استاندارد در سطح شهرستان
4- احداث باغات ديم با توجه به استعداد شهرستان
5- توسعه كشتهاي گلخانه اي

Dam

عملكرد امور دام در سال زراعي 87 - 88
1 - توزيع نقدينگي مرغداران ، گاوداران وپرواربندان توسط بانكهاي عامل

2 - سرشماري زنبورعسل، توزيع 192 تن شكريارانه داربين زنبورداران و50 كيلو پلاستيك جهت غني سازي ذرت و 344 مترازاعتبارات استاني جهت دامداران

3 - كمكهاي فني واعتباري جهت ساخت اماكن دامي ، طرح پروژه توزيع خوراك دام يارانه اي به مبلغ 850 ميليون ريال

4 - طرح پروژه اصلاح نژاد دام سنگين وسبك وخدمات فني روستايي – مجري شركتهاي وابسته به نظام مهندسي با اعتبار 179 ميليون ريال

5 - توزيع جو، ذرت يارانه دارجهت طرح ساخت كنسانتره و توزيع سبوس ماهيانه دربين دامداران جهت طرح ساخت كنسانتره، توزيع پرس يونجه به ميزان 460 تن وجو به ميزان 180 تن دربين دامداران ازمحل اعتبارات خشكسالي

6 - پيگيري مجتمع دامداري با اعتبارتخصيصي 170ميليون ريال ،

7 - خريد سيمان ازاعتبارات موجود به ميزان 19 ميليون ريال جهت طرح بهبود تغذيه دام وطيور

8 - پرورش وتوزيع پولت تخم گذار به ميزان 10000قطعه درسطح شهرستان

امور دام در سال 86

در شهرستان خوانسار حدود 4000 نفر در بخش دامپروري مشغول بكار هستند شهرستان داراي2 واحد مرغداري تخمگذار با ظرفيت 55000 قطعه و 68 مرغداري گوشتي با ظرفيت1123310قطعه در حال بهره برداري، 6500 راس گاو گوساله، 70000 راس گوسفند و بزو 48000 كلني زنبور عسل مي باشد.

وضعیت واحد های دامداری موجود در شهرستان
عملکرد امور دام در سال 86
وضعیت تولیدات دامی شهرستان
برنامه های بلند مدت
محصولات دامی در افق 1400

وضعیت واحد های دامداری موجود در شهرستان

رديف

واحد

وضعيت پروانه

تعداد مورد

ظرفيت

1

مرغداري

بهره برداري

47

964110

تأسيس و احداث

21

159.200

موافقت اصولي

31

620000

2

شترمرغ(مولد)

موافقت اصولي

1

30قطعه

3

شترمرغ(پرواري)

پروانه تاسیس

1

60 قطعه

4

بوقلمون

پروانه تاسیس

3

11000قطعه

5

گاوداري شيري

بهره برداري

4فعال

95 راس

1نيمه فعال

50

تأسيس

6

155

موافقت اصولي

7

170

6

پرواربندي گوساله

بهره برداري

5

294

تأسيس

4

160

موافقت اصولي

2

80

7

پرواربندي بره

بهره برداري

1

200

تأسيس

2

500

موافقت اصولي

3

1100

(بالا)

عملکرد امور دام در سال 86

1- بهبود زنبورستانها :
بهسازی کندوها و رکورد گیری و ثبت مشخصات کلنی های زنبور عسل 125 کلنی ، آمارگیری کلنی های زنبور عسل 38750 کلنی .
اعتبار 12 میلیون ریال – تخصیص 60%
2- بهبود و افزایش تولیدات دامی :
پروار بندی گوسفند 2195 راس، پروار بندی گوساله 6435 راس، نظارت بر تلقیح مصنوعی 3500 راس. اعتبا ر 14 میلیون ریال -- تخصیص 40%
3- بهبود تغذیه دام و طیور :
غنی سازی کاه و ذرت 650 تن، سیلو سازی کاه 3 باب، بهداشتی نمودن جایگاه دام 1560 متر مربع .
اعتبار 14 میلیون ریال تخصیص 60%

(بالا)

وضعیت تولیدات دامی شهرستان

رديف

نوع محصول توليدي

ميزان توليد

دوره توليد

1

شير

31 تن

روزانه

2

گوشت سفيد (مرغ )

9770تن

سالانه

3

گوشت سفيد(ماهي سردابي)

17 تن

درهردوره شش ماهه

گوشت سفيد (ماهي گرمابي)

7 تن

درهردوره يكساله

4

گوشت قرمز

362تن

سالانه

5

تخم مرغ

1159تن

سالانه

6

عسل

480 تن

سالانه

(بالا)

برنامه های بلند مدت

1-افزايش توليد عسل – توليد ژله سلطنتي – توليد گرده موم وبره موم با توجه به استعداد منطقه و اينكه اين شهرستان يكي از قطبهاي زنبورعسل استان مي باشد، كه در حال حاضر ساليانه بالغ بر350 تن عسل در منطقه توليد مي شود كه امكان افزايش تا حد دو برابر اين توليد هم وجود دارد


2-افزايش توليد گوشت سفيد، اعم از مرغ و ماهي
با توجه به هواي كوهستاني منطقه و مستعد جهت پرورش مرغ گوشتي و همچنين امكانات آب منطقه در خصوص افزايش توليد گوشت سفيد مي توان برنامه ريزي
کرد.
(بالا)

محصولات دامی در افق 1400

ردیف

نام محصول

تولید فعلی (تن)

پیش بینی تولید (تن)

1

گوشت قرمز

362

1500

2

گوشت مرغ

9770

34000

3

شیر

9300

1550

4

تخم مرغ

1159

5000

5

عسل

480

1410

6

گوشت ماهی

24

82

ورود |عضويت
  نظرسنجي  
 
درباره پرتال ما نظر بدهيد:

 

تعداد جوابها : 48

بسيار خوب : 56%
خوب : 4%
متوسط : 2%
ضعيف : 38%

  ارسال  
  كاربران حاضر در پورتال  
 
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 122
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 122

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 1361191
Visitors بازديد هاي امروز: 455
Visitors بازديد هاي ديروز: 453
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا