آمار بارندگي سال زراعي 98-97
    تاريخ بارندگي: 97/07/27      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  7.5  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي  7.5  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 2  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 2  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 9.5  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي 9.5  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار