آمار بارندگي سال زراعي 98-97
    تاريخ بارندگي: 97/07/25      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  2.5  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي  2.5  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران 5  
  بارندگي برف (سانتي متر)    
  آب حاصل برف (ميلي متر)    
  جمع بارندگي 5  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 7.5  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي 7.5  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار