آمار بارندگي سال زراعي 97-96
    تاريخ بارندگي: 96/09/17      
  بارندگي تا قبل از اين تاريخ  
  كل بارندگي باران  0.4  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 0  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 0  
  جمع كل بارندگي  0.4  
   
  بارندگي در اين تاريخ  
  بارندگي باران    
  بارندگي برف (سانتي متر) 10  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 8  
  جمع بارندگي 8  
   
  كل بارندگي تا اين تاريخ  
  كل بارندگي باران 0.4  
  كل بارندگي برف (سانتي متر) 10  
  آب حاصل برف (ميلي متر) 8  
  جمع كل بارندگي 8.4  
   
   
    مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار