دوشنبه 28 آبان ماه 1397
Untitled 6

جهت مشاهده فعاليتهاي سالهاي گذشته اين واحد مي توانيد به قسمت آرشيو مراجعه نماييد

عملكرد اداره حفظ نباتات تا پايان سال زراعي 96-95

از جمله وظايف آن قرنطينه ، پيش آگاهي ، مبارزه با عوامل خسارت زاي نباتي ، مبارزه شيميايي و بيولوژيك با آفات و بيماريها ي انواع گياهان زراعي ، باغي و گلخانه ايي ، مبارزه با علف هاي هرز مزارع و باغات ، ضد عفوني بذور و ... مي باشد.

آمار كلينيك ها و آزمايشگاه هاي شهرستان (تا پايان سال سال زراعي 96-95 )

عنوان

كلينيك هاي

گياهپزشكي

انسكتاريوم ها

فروشگاههاي سموم

 شركت هاي ضد عفوني بذر

تعداد

1

0

3

0

اهم فعاليت هاي اداره حفظ نباتات شهرستان عبارت است از :

1-   نظارت بر واحدهاي گياهپزشكي و فروشندگان سموم در شهرستان

2-    ارايه خدمات فني و كارشناسي براي اجراي عمليات شبكه هاي مراقبت و دريافت گزارش هاي كلينيك گياهپزشكي و شبكه هاي مراقبت(ناظرين)

3-    هدايت و آموزش كشاورزان به سمت مصرف بهينه سازي و مصرف آفت كش ها و جلوگيري از سم پاشي هاي بي رويه و غير موثر از طريق انتقال اطلاعات فني كاربردي  و به موقع

4-    توجيه جهت نحوه صحيح مصرف سموم

5-     بكارگيري روشهاي نوين مبارزه باآفات وبيماري ها

6-     برگزاري كلاس  هاي آموزشي  به صورت عملي و مدرسه در مزرعه

7-     اجراي روش هاي مبارزه بيولوژيك و آشنايي كشاورزان با روش هاي جديد مبارزه

 مهمترين آفات و بيماريهاي موجود در سطح شهرستان

مهمترين آفات درختان ميوه:

 كرم خراط-كنه گالزا گردو-كرم آلو كرم خوشه خوار انگور-كرم سيب- زنبور مغز خوار بادام- زنبور گوجه-شپشك آسيايي- شپشك نخودي-سپردار واوي سيب-كنه تارعنكبوتي-سرشاخه خوار رزاسه-زنجره مو-كرم سفيد ريشه- -شته-تريپس

مهمترين آفات زراعي:

 سن گندم- سرخرطومي يونجه-تريپس-شته-كنه دو نقطه اي-كرم مفتولي-آگروتيس

مهمترين آفات گلخانه اي:

كنه دو نقطه اي- پروانه توتا-تريپس- مگس مينوز- شته

مهمترين بيماريهاي درختان ميوه:

 شانكر باكتريايي درختان هسته دار- سفيدك انگور-انبونك آلو-لب شتري هلو-آنتراكنوز گردو-بلايت گردو-لكه غربالي-رينگ اسپات-شانكر گردو(Erwinia)-پوسيدگي طوقه و ريشه-شاركا(ويروس آبله آلو)-آتشك درختان دانه دار

مهمترين بيماري هاي زراعي:

 زنگ زرد غلات – سفيدك پودري غلات- لكه موجي سيب زميني-فوزاريوم خوشه-سپتوريوز-اسكب سيب زميني-پوسيدگي ريشه و طوقه-ورتيسليوم-مرگ گياهچه-سفيدك-پاخوره-فوزاريوم-سياهك آشكار-سياهك پنهان-زردي نخود

 

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا